STATUT

TV10STATUTUL

ASOCIATIEI ROMANE DE COMUNICATII AUDIOVIZUALE

 

 

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – ARCA este o persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial . Sediul ARCA este situat in Bucuresti, intrarea Victor Eftimiu, nr. 5-7, et. 9, ap. 58 sector 1 .

Art. 2 – ARCA reuneste pe baza liberului consimtamant societati de radio si televiziune din Romania care detin licente si decizii de autorizare eliberate de Consiliul National al Audiovizualului. Membrii ARCA sunt cei prevazuti in anexa.

Art. 3 – ARCA este independenta de partidele politice si autoritatile publice si administrative de stat.

 

CAP. II – SCOPURILE ARCA

Art. 4 – ARCA are ca scopuri:

4.1. Garantarea apararii drepturilor si libertatilor de exprimare (editoriale) ale tuturor membrilor ARCA.

4.2. Militarea pentru administrarea rationala, in interesul publicului si al dezvoltarii domeniului audiovizual, a spectrului de frecvente destinate difuzarii de programe radio si TV.

4.3. Promovarea aplicarii unor imbunatatiri necesare legislatiei curente in audiovizual care sa protejeze deopotriva interesul public si interesele initiativei private in domeniul audiovizualului.

 

CAP. III – OBIECTIVELE ARCA

Art. 5 – ARCA actioneaza pentru realizarea urmatoarelor obiective:

5.1. Sprijinirea nemateriala a tuturor membrilor ARCA in rezolvarea litigiilor cu organele de administratie, cu CNA, folosind toate mijloacele legale, prin intermediul comisiilor ARCA.

5.2. Generalizarea drepturilor obtinute de oricare membru ARCA, daca acestea reprezinta interesele ARCA.

5.3. Garantarea deplinei egalitati in drepturi si indatoriri a tuturor membrilor ARCA.

5.4. Acordarea de asistenta documentara, tehnica si juridica tuturor membrilor ARCA.

5.5. Organizarea de actiuni privind marirea bazei financiare, de documentare si studiu a asociatiei si perfectionarea profesionala a personalului.

5.6 Desfasurarea de lobby pentru adoptarea legislatiei necesare dezvoltarii in Romania a domeniului audiovizual, prin care sa se instaureze un spirit corect de competitie.

5.7. Stabilirea si dezvoltarea de relatii internationale cu statii de radio si TV din alte tari si cu organizatii similare ARCA.

CAP. IV – PATRIMONIUL ARCA

Art. 6 – Patrimoniul ARCA la infiintare este de 100.000 lei (in numerar) constituit prin contributia membrilor ARCA si consemnat la CEC ca atare.

Art. 7 – Se va plati o taxa de inscriere de 10.000 lei de catre fiecare membru ARCA in parte.

Art. 8 – Modalitatile de finantare a ARCA, inclusiv cuantumul cotizatiilor, vor fi stabilite de catre Consiliul Director al Asociatiei.

Art. 9 – Patrimoniul ARCA poate fi majorat si prin donatii neconditionate din partea persoanelor fizice si juridice.

Art. 10 – Patrimoniul ARCA poate fi majorat si prin alte surse si venituri conform legii.

 

CAP. V – MODUL DE INSCRIERE IN ASOCIATIE

Art. 11 – Inscrierea se face prin aprobarea de catre Consiliul Director a cererii de inscriere adresate acestuia.

CAP. VI – DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR ARCA

Art. 12 – Drepturile membrilor ARCA sunt urmatoarele:

12.1. Dreptul de vot in plenul Adunarii Generale. Isi vor putea exercita dreptul de vot numai membrii care nu au o restante mai mari de 3 luni la plata cotizatiei. La depasirea acestei limite, Consiliul Director transmite un avertisment.

12.2. Dreptul de a propune amendamente la hotararile si masurile de conducere ale ARCA.

12.3. Dreptul de control al oricarui membru ARCA asupra executarii bugetului ARCA.

12.4. Dreptul de a beneficia de patrimoniul ARCA in conditiile stabilite prin hotararile Adunarii Generale ARCA.

12.5. Dreptul de a se retrage din ARCA.

Art. 13 – Obligatiile membrilor ARCA sînt urmatoarele:

13.1. Solidarizarea in interesul comun al celorlalti membri ARCA in toate cazurile hotarate de Consiliul Director ARCA, atunci cand exista actiuni ce ameninta interesul comun al ARCA.

13.2. Difuzarea unor programe, hotariri, apeluri, etc. adoptate de catre Adunarea Generala sau Consiliul Director.

13.3 Plata cotizatiilor stabilite conform art.8.

 

CAP. VII – EXCLUDEREA MEMBRILOR ARCA

Art. 14 – Excluderea unui membru ARCA se va face de catre Adunarea Generala prin vot secret, cu majoritate calificata (2/3), sau, in cazul prevazut la punctul 14. 1. c, si prin decizia Consiliului Director.

14.1. Conditiile de excludere:

a. Desfasurarea de actiuni de discreditare manifesta a ARCA.

b. Desfasurarea de actiuni care incalca Statutul ARCA.

c. Restante mai mari de 6 luni la plata cotizatiei de membru.

CAP. VIII – DREPTURILE ARCA

Art. 15 – Drepturile ARCA sunt:

15.1. Dreptul de a se afilia la organizatiile interne si externe care au aceleasi obiective si scopuri ca ale ARCA.

15.2. Dreptul de a edita publicatii proprii.

15.3. Dreptul de a utiliza stampila, sigiliul, legitimatii si alte insemne proprii.

Art. 16 – Mijloacele de actiune ale ARCA pentru apararea drepturilor si intereselor membrilor ei sunt:

a. Difuzare de materiale sau programe speciale de solidaritate si protest.

b. Petitia.

c. Demonstratia, mitingul.

d. Lobby-ul.

e. Publicarea de studii si analize pe teme destinate dezbaterii publice sau specializate.

f .Organizarea de seminarii si conferinte.

CAP. IX – INDATORIRILE ARCA

Art. 17 – Indatoririle ARCA sunt urmatoarele:

17.1. Sprijinirea membrilor ei din punct de vedere documentar, tehnic si juridic.

17.2. Punerea la dispozitia membrilor ei a unor programe, informatii sau publicatii care provin din activitatea interna si internationala a ARCA, conform unui regulament stabilit de Consiliul Director.

17.3 Actionarea in sensul apararii intereselor membrilor in relatia cu initiative sau acte legislative si reglementative relative in mod direct sau indirect la domeniul audiovizual.

 

CAP. X – PRINCIPII DE DESFASURARE A ACTIVITATII ARCA

Art. 18 – Activitatea ARCA se compune din activitatea Adunarii Generale si a Consiliului Director, a Directorului Executiv si a colaboratorilor.

Art. 19 – Intreaga activitate a organelor de conducere si a personalului salariat al acestora se desfasoara pe baza urmatoarelor principii:

19.1. Informarea operativa a membrilor ARCA.

19.2. Activitatea colectiva a organelor de conducere ale ARCA.

CAP. XI – ORGANELE ASOCIATIEI

Art. 20 – Organele ARCA sunt urmatoarele:

A. Adunarea Generala

B. Consiliul Director

C. Cenzorul

 

A. ADUNAREA GENERALA

Art. 21 – Activitatea Adunarii Generale.

21.1. Adunarea Generala se va intruni anual.

21.2. Este organul suprem al ARCA si este compusa din membrii care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul statut.

21.3. Este convocata de Presedintele Consiliului Director sau atunci cind se va hotari de Consiliul Director sau de Directorul Executiv si oricind va fi solicitat, in scris si motivat directiunii, de cel putin 1/5 din numarul membrilor ARCA.

B. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 22 – Consiliul Director este format din 9 reprezentanti ai membrilor ARCA si este ales prin vot deschis in cadrul Adunarii Generale.

22.1. Consiliul Director este format din Presedinte, 2 Vicepresedinti (Radio si TV) si restul de 6 reprezentanti, fiecare formînd cîte o comisie de specialitate (tehnica, juridica, training, financiar-economica, lobby-relatii publice, conferinte).

22.2. Consiliul Director angajeaza un Director Executiv. Directorul Executiv angajeaza pentru sine un/o asistent/a cu cunostinte de contabilitate primara si/sau drept.

Art. 23 – Presedintele este ales pentru o perioada de 2 ani, ca si vicepresedintii, în sedinta extraordinara a Consiliului.

Art.24 – Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

24.1. Elaboreaza si aplica regulamentul de desfasurare si organizare a activitatii Consiliului Director si a personalului salariat..

24.2. Informeaza sistematic membrii ARCA cu privire la activitatea desfasurata.

24.3. Analizeaza si hotaraste asupra cererilor de afiliere la ARCA.

24.4. Analizeaza si aproba afilierea ARCA la organizatiile din Romania si din strainatate.

24.5. Analizeaza si aproba structura functionala ARCA, angajarile de personal salariat.

24.6. Intocmeste anual bugetul ARCA pe care il supune aprobarii Adunarii Generale ARCA.

24.7. Prezinta Adunarii Generale bilantul gestiunii la finele fiecarui an.

24.8 Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate si proiectul programelor asociatiei.

24.9 Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei

24.10 Hotaraste asupra schimbarii sediului asociatiei.

24.11 Indeplineste alte atributii stabilite de Adunarea Generala

Art 25 Consiliul Director poate imputernici directorul executiv pentru a exercita atributiile prevazute la art 24.2 si 24.9

 

Art. 26 – Cenzorul este desemnat de adunarea generala si are urmatoarele competente:

26.1. Verifica modul in care este administrat patrimoniul ARCA

26.2. Intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale

26.3 Poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot

Art. 27 – Atributiile Directorului Executiv vor fi stabilite de Consiliul Director.

Art. 28 – In cadrul organigramei ARCA, se angajeaza si colaboratori: 1 expert contabil, 1 avocat (jurist), alt personal daca este cazul.

CAP. XII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 29 – Se vor evita din partea ARCA orice fel de actiuni de control, cenzura, sanctionare asupra membrilor sai.

Art. 30 – Retragerea din ARCA se face pe baza unei instiintari adresate Consiliului Director, urmand a fi validata la proxima Adunare Generala.

Art. 31 – Membrii care se retrag sau sunt exclusi din ARCA nu au nici un drept asupra patrimoniului sau fondurilor ARCA.

Art. 32 – Durata de functionare a asociatiei este nedeterminata.

Art .33- Dizolvarea sau lichidarea asociatiei se face conform legii. Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii se stabileste conform dispozitiilor legale.